ДФЗ / Решения от заседанието на УС, съгласно Протокол № 169 от 19.11.2020 г.

0

Решения по т. 1 от Протокола

1.  Отсрочва дължимите към 27.11.2020 г. главница и лихва по предоставени през 2008 и 2010 г. кредити на птицевъдите за закупуване на фураж, до 26.11.2021 г.;

2.  Отсрочва дължимите към 27.11.2020 г. главница и лихва по предоставени през 2008 и 2010 г. кредити на свиневъдите за закупуване на фураж, до 26.11.2021 г.;

3.  Отсрочва дължимите към 27.11.2020 г. главница и лихва по предоставени през 2008, 2009, 2010 г. и 2012 г. кредити на животновъдите за закупуване на фураж, до 26.11.2021 г.;

4.  От възможността за отсрочване на дължимите кредити по т. 3 от настоящите решения могат да се възползват само кредитополучатели, които са подали заявление по схема за държавна помощ „Помощ за подкрепа за осигуряване на ликвидност на земеделските стопани, извършващи дейност в първичното  селскостопанско производство за преодоляване на последствията от негативното икономическо въздействие от COVID-19”, за погасяване на кредити до 100 000 евро, като отсрочването е за остатъка от непогасеното задължение;

5.  От възможността за отсрочване на дължимите кредити по т. 1, 2 и 3 от настоящите решения могат да се възползват само кредитополучатели, които през стопанската 2019-2020 г. отглеждат животни от същото направление, по което е получен кредитът (птицевъдство, свиневъдство, животновъдство-едър и дребен рогат добитък). Доказването на условието се удостоверява с извлечение от Интегрираната информационна система ВетИс на БАБХ, а за животните, които не подлежат на идентификация – писмо от официален ветеринарен лекар;

6.  Определя лихвен процент по отсрочването на кредитите. Лихвата по отсрочването е в размер на 2 %. Същият следва да е по-висок от референтния лихвен процент за Република България, приложим към датата на сключване на анекса за отсрочване на кредита и се начислява от 28.11.2020 г. (датата, следваща падежа);

7.  Приема дължимите кредити по т. 1, 2 и 3 от настоящите решения, предоставени през периода 2008 г., 2010 г. и 2012 г. да бъдат обезпечени в размер на 110 % върху дълга (главница и лихва към 26.11.2021 г.). Обезпеченията следва да бъдат учредени в полза на ДФ „Земеделие” до 30.04.2021 г.;

8.  Срокът за подаване на заявления за отсрочване в отдели „ПСМП” към ОД на ДФ „Земеделие” е от 27.11.2020 г. до 26.02.2021 г.;

9.  Не се допуска отсрочване на кредити на кредитополучател, за който е открито производство по несъстоятелност по реда на Търговския закон към датата на сключване на анекса. Когато бъде открито производство по несъстоятелност по реда на Търговския закон срещу кредитополучателя след датата на подписване на анекса по настоящото отсрочване, вземането на ДФ „Земеделие” става предсрочно изискуемо.

10.     Сключването на анекси за отсрочване на кредитите в сектор „Животновъдство” да се извършва от директорите на Областните дирекции на ДФ „Земеделие”, като за целта изпълнителният директор на Фонда делегира права с издаване на заповед.

Решения по т. 2 от Протокола

1.  Отпуска на регистрираните земеделски стопани целеви кредит за закупуване на семена, разсад и торове за производство на зеленчуци (полско и оранжерийно производство), реколта 2021, като лихвата по кредита е в размер на 1,5 %, но не по-малко от референтния лихвен процент, приложим към датата на сключване на договор за кредит;

2.  Определя финансов ресурс по кредита по т. 1 в размер до 6 000 000 лв. Средствата се предоставят по § 71-01 – „Предоставени средства по лихвени заеми” от бюджета на ДФ „Земеделие”, предвиден за краткосрочни кредити, до изчерпване на финансовия ресурс;

3.  Предоставя кредит, покриващ част от производствените разходи по технологична карта за отделните зеленчукови култури, съгласно ставки на хектар по Приложение:

– домати, краставици и пипер (оранжерийно производство) за семена/разсад – 19 500 лв./ха и за торове – 6 000 лв./ха;

– домати, краставици, корнишони и патладжан (полско производство) за семена/разсад – 3 200 лв./ха и за торове – 680 лв./ха;

– пипер (полско производство) за семена/разсад – 3 500 лв./ха и за торове – 910 лв./ха;

– картофи, лук и чесън (полско производство) за семена/разсад – 1 470 лв./ха и за торове – 510 лв./ха;

– Моркови, зеле, дини и пъпеш (полско производство) за семена/разсад – 650 лв./ха и за торове – 550 лв./ха;

4. Възлага на ДФ „Земеделие”, съвместно с компетентните дирекции в МЗХГ да изготви указания за предоставяне на кредита и упълномощава министъра на земеделието, храните и горите да утвърди указанията.

Решения по т. 3 от Протокола

1. Одобрява проекта на актуализирани годишни разчети на сметката за средствата от Европейския съюз на Държавен фонд „Земеделие” за 2020 г. съгласно таблицата в Приложение № 1.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here