1 част / Националната асоциация за развъждане на Монбелиард  и Симентал (НАРМС): Отчет за 2020 г

0

време за прочит: 4 минути

Миналата седмица, Националната асоциация за развъждане на Монбелиарда  и Симентала внесе Отчета за свършеното през 2020г. Доклада е представен от Председателя на Асоциацията г-н Атанас Атанасов. В тази асоциация няма скрито-покрито и както минали години Доклада ни бе предоставен за публикуване и запознаем говедовъдната общност и симпатизантите, какво е свършила една асоциация през отчетната 2020г. Поместваме без съкращения и журналистически коментари и допълнения.

Атанас Атанасов:Днешното XIII-то отчетно събрание провеждаме в една доста усложнена, едновременно с това динамична и трудно предвидима обстановка, породена от COVID 19. Независимо че пандемията продължава вече десети месец, ние животновъдите, развъждащи породите Монбелиард и Симентал, не можем да спрем или да отложим за по-добри времена ежедневните грижи към животните, на които сме се обрекли.

През отчетния период общият брой вписани в РК животни бе 5760, намиращи се в 87 ферми в страната. В т.ч. дейности по селекция, репродукция и контрол на продуктивността бяха осъществявани с общо 5666 броя животни, или средният брой животни под СК нараства до 65 глави.

/за сравниние през 2019 г. цифрите са: 84 ферми с 5542 броя в РК, в т.ч. под СК 4877, или средно 58 глави/

От общия брой животни под СК в Главен раздел на РК са 5174, или 91,3%.

Породният състав е както следва: порода Монбелиард са 2417 /42,7%/, в т.ч. 2259 /93,5%/ в Главния раздел на РК; порода Симентал с направление мляко са 2806 /49,5%/, в ч. 2521 /89,8%/ са в ГР на РК и порода Симентал с направление месо са останалите 443 глави /7,8%/.

Броят на напусналите стадата животни възлиза на 467 глави /254 при Монбелиард и 213 при Симентал/ – изгубени, умрели, заклани по необходимост, както и продадените извън контролираната популация. Това представлява 8,2% от животните под СК, като към края на годината този процент ще нарства. Същевременно вписаните към момента в РК нови /ремонтни/ животни е 918 –  399 при Монбелиард и 519 при Симентал, като техният брой към 31.01.2021 също ще нараства.

През годината от селекционен контрол отпаднаха фермите в селата Добровница, Пазарджишко /по тяхна молба/,  Николово и Вълчедръм, Монтанско /закриване на дейността/, и Сталийска махала. От последната животните бяха продадени в село Рупци, Видинско и СК с тях беше продължен от новия собственик.

Новите ферми, с които НАРМС вече има, или предстои да бъде подписан договор за СК през 2021 г. към момента са 6, с общо около 200 животни и се намират в град Разлог и селата Бел Камен, общ.Якоруда; Цар Самуил, общ.Тутракан; Ягодово, общ. Берковица и Стърница, общ. Баните, Смолянско. Радостно е, че голямата част от животните в тези ферми са закупени от стада под СК.

 Родословната книга на породите Монбелиард и Симентал

 Както знаете Родословната книга на породите Монбелиард и Симентал е в електронен вариант, качен върху платформа База данни. Тя непрекъснато се актуализира и допълва с постъпващата от контролираните стада информация и дава възможност за извличане на всевъзможни справки, които могат да Ви бъдат от полза при осъществяване на дейността и за повишаване на ефективността и рентабилността на Вашите стада.

В този смисъл, за да бъде улеснена и подобрена обратната комуникация с Вас през 2019 г. беше създадена официална електронна страница на НАРМС, която в отчетния период текущо развихме и оптимизирахме. Разбира се този процес ще продължи и за в бъдеще. В електронната страница освен общодостъпно популярно съдържание е публикувана специфичнаинформация както за контролираните стада, така и за всяко отделно животно. До нея може да достигне само човек, който е „вътре“ в нещата. Тя е свързана с информацията от Базата данни на НАРМС и постоянно се актуализира от сътрудниците ни по отношение на вписаните в РК нови животни, родословието им, датите на напускане на стадото, индивидуални снимки, имена и т.н. Всеки от Вас може да види на телефона си и да изтегли в pdf вариант педигри на всяко конкретно животно.

Освен педигри, в нарочно създадените в сайта индивидуални електронни адреси с окончание @narms.bg, до които имате достъп само Вие, до края на годината ще можете да намерите и да изтеглите зоотехнически сертификат за всяко конкретно животно, както и обобщени справки за стадото, отнасящи се продуктивността и репродукцията. Тези справки периодично ще бъдат актуализирани, за да Ви бъдат полезни при осъществяване на дейността. При желание от Ваша страна в електронната си поща може да си поръчате и да получите и други справки, за които решите, че ще са Ви от полза.

Подобно на информацията в сайта за контролираните стада и животни, в него има създаден специален раздел за използваните в репродуктивния процес разплодници с актуалната им развъдната им стойност и с параметрите, които я формират. Информацията за тях също текущо, на тримесечие, се обновява с излизане на нови данни за тях и е преведена на български език, за да бъдете улеснени в използването й.

Общият брой записи в РК на НАРМС към настоящия момент достига 13364, при 11701 за предходния отчетен период. За Монбелиард те са 6438 – със 797 /14%/ повече спрямо миналата година. За Симентал са 6810, в т.ч.650 записа, отнасящи се до Симентал с предназначение месо – ръст с 940 /16%/ спрямо 2019 г.

Както се вижда от изнесените цифри, за втора поредна година ръстът при порода Симентал е по-голям от Монбелиард. Това, както и през предходния отчетен период, е резултат най-вече на по-големия внос на нови животни. Трябва да се отбележи, че въпреки сложната обстановка по пътищата в Европа, този внос продължи със забавен темп и през настоящата година. Нови животни от порода Симентал, общо 145 юници, бяха внесени от Германия и Австрия във фермите в Бърчево, Смолянско – 85 броя,  в  Омуртаг – 30, в Брезник – 16 , в Ягодово – 7, Стърница – 5 и Дъбница – 2 броя. От порода Монбелиард новият внос е 32 юници, разпределени между фермите в Торос, Столетово и Якоруда.

Заявки за внос на юници от двете породи имаме и в момента, и след  нормализиране на обстановката в Европа, надявам се скоро, той ще бъде осъществен.

2 част / Националната асоциация за развъждане на Монбелиард и Симентал (НАРМС): Отчет за 2020 г

СЛЕДВА ПРОДЪЛЖЕНИЕ ……

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here