Биволи – обвързана подкрепа

0

време за прочит: 2,5 минути

Изключително важно през тези дни е какво ще искат и предлагат фермерите в документа за обвързаната подкрепа при биволите. В проекта, има нови неща и съвсем нормално е да се завишат някои от производствените показатели. Нали затова се води и субсидира  селекционната работа по фермите.

Какво се казва в проекта за  ИНТЕРВЕНЦИЯ „Oбвързана подкрепа за биволи“.

Има няколко нови изисквания в сравнение с досегашните.
Млякото за доказване става 400кг, няма да се признават документи за мляко за изхранване и най важното е раждането на 0.6 телета за една година.

Целта е ясна и непроменима, защото е взаимствана от Регламента за стратегически планове на ЕС.
Засилване на пазарната ориентация и повишаване на конкурентоспособността, включително поставяне на по-голям акцент върху научните изследвания, технологиите и цифровизацията.

Допустими бенефициенти
Земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си 10 и повече женски биволи. Стопанството да е в система за контрол и мониторинг на суровото мляко. Новото е, че млякото от биволи ще трябва, освен рутинните проверки за качеството на млякото от страна на БАБХ, да се контролира за самоконтрол и месечно да се изследват проби в независими лаборатории.

 Описание на изискванията в интервенцията, които осигуряват ефективен принос към специфичната цел.
Отглеждането на биволи заема най-малък дял в животновъдния сектор. Тази дейност се отличава с висока трудо- и ресурсоемкост, но добиваната продукция намира реализация на млечни, месния и кожарския пазар. Пазарната ниша не е достатъчно разработена и притежава висок потенциал за развитие и силна конкурентоспособност. Предлаганите суровини и продукти от биволи попадат в сферата на луксозните и висококачествени пазарни асортименти.   Прилагането на тази интервенция подпомага дейността на земеделските стопани и им осигурява възможност за устойчиво развитие и жизнеспособност. Високият потенциал на подотрасъла е основание финансирането по тази линия да бъде приоритетно.

Основно изискване по интервенцията е земеделският стопанин да отглежда 10 и повече женски биволи, да реализира на пазара добитото мляко и дейността в стопанството да бъде съобразена с всички ветеринарно-медицински изисквания.

Условия за допустимост:

  • Земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си 10 и повече женски биволи.
  • Стопанството да е в система за контрол и мониторинг на суровото мляко.
  • Заявените за подпомагане животни трябва да са на възраст от 36 месеца до 15 години.
  • Заявените за подпомагане животни трябва да са идентифицирани и регистрирани в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ
  • Земеделските стопани трябва да продължат да отглеждат заявените биволи най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.
  • Допустимите за подпомагане биволи  да имат най-малко 0,6 раждания на допустими за подпомагане животни в периода от 01 октомври на предходната година до 30 септември в годината на кандидатстване;
  • Земеделските стопани трябва да са реализирали количества мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко, съответстващи най-малко на 400 кг мляко на допустимо животно.

Документи за реализация – не се допуска реализация за фуражно мляко;

При определяне на размера на подпомагането с цел насочване на необходимия финансов ресурс към малки и средни ферми ще бъде приложена модулация в съотношение 1,25:1 за първите 50 допустими за подпомагане животни по схема. Прилагането на този механизъм ще бъде прецизирано след издаването на делегираните актове.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here