Крави за мляко под селекционен контрол – обвързана подкрепа

0

Време за прочит: 3 минути

До края на годината във формата „Разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2021-2027 година”, ще бъде обсъден и въпроса за  „Обвързано с производството подпомагане на доходите“.
Изготвен е проект, който трябва да бъде обсъден от Работната група. Важен момент по време на дебата е как браншовиците ще защитят своите членове. Вероятно играта на политика този път ще отпадне, защото освен подпомагане, хората искат и производство /тези които дават парите/.

Кои са новите неща в сравнение с миналогодишните изисквания засегнати в проекта.

Целта е – Засилване на пазарната ориентация и повишаване на конкурентоспособността, включително поставяне на по-голям акцент върху научните изследвания, технологиите и цифровизацията.

Интервенция „Oбвързана подкрепа за млечни крави под селекционен контрол“ – тук интересното е, че е употребена думата интервенция, което не звучи много добре, защото нейното значение е – Чужда намеса, обикновено  въоръжена, във вътрешните работи на една държава, грубо вмешателство в чужди дела, хирургическа намеса.

Допустими бенефициенти – Земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си 20 повече млечни крави от една порода под селекционен контрол с предназначение за производство „за мляко“. Стопанството да е в система за контрол и мониторинг на суровото мляко.

Условия за допустимост

  • Земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си 20 повече млечни крави от една порода под селекционен контрол с предназначение за производство „за мляко“.
  • Стопанството да е в система за контрол и мониторинг на суровото мляко.
  • Заявените за подпомагане животни по интервенцията трябва да са: на възраст от 22 месеца до 10 години;
  • Заявените за подпомагане животни трябва да са идентифицирани и регистрирани в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ;
  • Земеделските стопани трябва да продължат да отглеждат заявените млечни крави най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.
  • Земеделските стопани трябва да са реализирали количества мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко, съответстващи най-малко на:1. 2000 кг за животните биологично производство, за застрашените от изчезване  и автохтонни породи2 . 4000 кг мляко на млечна крава за животните, които не попадат в т.1
  • Допустимите за подпомагане крави трябва да са родили в периода от 01 октомври на предходната година до 30 септември в годината на кандидатстване;

Документи за реализация – не се допуска реализация за фуражно мляко

Размерът на подпомагане се определя с оглед постигането на задоволителна добавка към по-високите нужди от подкрепа на доходите на земеделските стопани в секторите с ниска рентабилност, стимулиращ ги да продължат земеделското производство, да повишат конкурентоспособността си и подобрят пазарната си ориентация.

При определяне на размера на подпомагането с цел насочване на необходимия финансов ресурс към малки и средни ферми ще бъде приложена модулация в съотношение 1,25:1 за първите 50 допустими за подпомагане животни по схема.

Прилагането на този механизъм ще бъде прецизирано след издаването на делегираните актове

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here