Месодайни крави – обвързана подкрепа

0

Време за прочит: 2 минути

ИНТЕРВЕНЦИЯ „Oбвързана подкрепа за месодайни крави

Допустими бенефициенти : Земеделски стопани,които отглеждат в стопанството си 5  и повече женски животни с предназначение „за месо“.

Месодайното говедовъдство е дял от земеделския сектор, който осигурява основен продукт в потребителската кошница. Заради това неговото развитие е приоритет на националното стопанство, постигането на който допринася за устойчива продоволствена политика.
Прилагането на интервенцията е обвързано и с количеството на произвежданата продукция от земеделския стопанин.

Основно изискване по интервенцията е земеделският стопанин да отглеждат в стопанството си 5 и повече женски животни с предназначение „за месо“; да реализира на пазара животни за клане, износ или продажба в други стопанства, както и дейността в стопанството да бъде съобразена с всички ветеринарно-медицински изисквания.

  • Земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си 5 и повече женски животни с предназначение „за месо“.
  • Заявените за подпомагане животни трябва да са: на възраст от 22 месеца до 12 години;
  • Заявените за подпомагане животни трябва да са идентифицирани и регистрирани в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ.
  • Заявените за подпомагане крави  трябва да са родили в периода от 01 октомври на предходната година до 30 септември в годината на кандидатстване;
  • Земеделските стопани трябва да продължат да отглеждат заявените месодайни крави най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.

Реализация на пазара

 • 0,3 говеда – за клане, износ, вътреобщностна търговия или продажба в други стопанства;
 • Размерът на подпомагане се определя с оглед постигането на задоволителна добавка към по-високите нужди от подкрепа на доходите на земеделските стопани в секторите с ниска рентабилност, стимулиращ ги да продължат земеделското производство, да повишат конкурентоспособността си и подобрят пазарната си ориентация. При определяне на размера на подпомагането с цел насочване на необходимия финансов ресурс към малки и средни ферми ще бъде приложена модулация в съотношение 1,25:1 за първите 50 допустими за подпомагане животни по схема.
 • Прилагането на този механизъм ще бъде прецизирано след издаването на делегираните актове.

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here