Месодайни крави под селекция – обвързана подкрепа

0

време за прочит: 3 минути

ИНТЕРВЕНЦИЯ „Oбвързана подкрепа за месодайни крави под селекционен контрол

Изискванията в интервенцията:
Месодайното говедовъдство е дял от земеделския сектор, който осигурява основен продукт в потребителската кошница. Заради това неговото развитие е приоритет на националното стопанство, постигането на който допринася за устойчива продоволствена политика.
Прилагането на тази интервенция е насочено към поддържане и подобряване породния състав на месния сектор. Целта е добив на месна продукция с по-висок клас на качеството. Повишената добавена стойност на тази продукция има пряко отношение към икономическото състояние на земеделските стопани, отглеждащи месодайни породи говеда. Прилагането на интервенцията е обвързано и с количеството на произвежданата продукция от земеделския стопанин.

Основно изискване по интервенцията е земеделският стопанин да отглеждат в стопанството си 20 и повече месодайни крави от една порода под селекционен контрол с предназначение за производство  на месо; да реализира на пазара животни за клане, износ или продажба в други стопанства, както и дейността в стопанството да бъде съобразена с всички ветеринарно-медицински изисквания.

Условия за допустимост

  • Земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си 20 и повече месодайни крави от една порода под селекционен контрол с предназначение за производство на месо.
  • Заявените за подпомагане животни трябва да са: на възраст от 22 месеца до 12 години;
  • Заявените за подпомагане животни трябва да са идентифицирани и регистрирани в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ.
  • Земеделските стопани трябва да продължат да отглеждат заявените месодайни крави най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.

Заявените   за подпомагане крави  трябва да са родили в периода от 01 октомври на предходната година до 30 септември в годината на кандидатстване;

Реализация на пазара

  • 0,4 говеда – за клане, износ, вътреобщностна търговия или продажба в други стопанства;
  • 0,2 говеда – за клане, износ, вътреобщностна или продажба в други стопанства за реализация за застрашените от изчезване и автохтонни породи;

Размерът на подпомагане се определя с оглед постигането на задоволителна добавка към по-високите нужди от подкрепа на доходите на земеделските стопани в секторите с ниска рентабилност, стимулиращ ги да продължат земеделското производство, да повишат конкурентоспособността си и подобрят пазарната си ориентация.  При определяне на размера на подпомагането с цел насочване на необходимия финансов ресурс към малки и средни ферми ще бъде приложена модулация в съотношение 1,25:1 за първите 50 допустими за подпомагане животни по схема.

Прилагането на този механизъм ще бъде прецизирано след издаването на делегираните актове

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here