Млечни крави – обвързаната подкрепа

0

време за прочит: 1 минута

ИНТЕРВЕНЦИЯ „Обвързана подкрепа за млечни крави

Цел 2 от Регламент за страте-гическите планове:
Засилване на пазарната ориентация и повишаване на конкурентоспособността, включително поставяне на по-голям акцент върху научните изследвания, технологиите и цифровизацията.

Допустими бенефициенти: Земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си 10 и повече женски животни с предназначение „за мляко“. Стопанството да е в система за контрол и мониторинг на суровото мляко.

Условия за допустимост

  • Земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си 10 и повече женски животни с предназначение „за мляко“.
  • Стопанството да е в система за контрол и мониторинг на суровото мляко.
  • Заявените за подпомагане животни по интервенцията трябва да са: на възраст от 22 месеца до 10 години;
  • Заявените за подпомагане животни трябва да са идентифицирани и регистрирани в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ.
  • Заявените за подпомагане крави трябва да са родили в периода от 01 октомври на предходната година до 30 септември в годината на кандидатстване;
  • Земеделските стопани трябва да продължат да отглеждат заявените млечни крави най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.
  • Земеделските стопани трябва да са реализирали количества мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко, съответстващи най-малко на:
  • 1500 кг мляко на млечна крава за животните в стопанство изцяло в планински райони и биологични;
  • 2000 кг мляко на млечна крава за животните в останалите стопанства;
  • Промените в тази мярка са увеличението на изискуемото производство на мляко и невъзможните 100% раждаемост. Няма обаче ограничения за продажба на мляко за изхранване на животни. Също така и задължително участие в системата за мониторинг на суровото мляко

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here