Промени в подпомагането – предложения

0

Както и у нас, така и в Румъния, фермерските формации участват активно в определяне новите изисквания за да получат субсидии по различните интервенции.

Какви предложения направи Националната федерация PRO AGRO. Организацията се позовава на анализ от за периода 2013-2020 г  и се правят изводи, че за този период са подпомагани голям брой фермери, без да отговарят на условия за развитието на добро животновъдство. Тези предложения имат за цел да стимулират земеделските производители, които наистина произвеждат за пазара, както и производителността, като се има предвид трудното състояние на националния бюджет и търговския баланс. Какви са исканията:

  • Месо-държавна помощ: да се премахнат фермите, които вече нямат животни.Да се взема броя на животните на15.06.2020 г.
  • Нераздадените средства да бъдат раздадени така: по пет евро допълнително за глава,като стопанствата трябва да отговарят на следните условия: да имат най-малко 5 бр говеда, минималната възраст да бъде 6 месеца, говедата да останат във фермата на бенефициента в продължение на 6 месеца. Останалата сума да бъде трансформирана за помощите за Covid.
  • Мляко-държавна помощ: стопанствата, които вече не отглеждат крави за мляко и които физически нямат възможност да произвеждат мляко, трябва да бъдат премахнати от плащане. Отчитането на бройките трябва да бъде направено на 15.06.2020 г.
  • Стопанствата, които не притежават животни, вече не могат да отговарят на условията за тази схема за държавна помощ. Общият бюджет на млякото да бъде разпределен по следния начин:
    – допълнително по 1,5 евро / тон мляко останалите суми трябва да бъдат трансформирани за компенсации на Covid за тон мляко (схема за млечни крави). Стопанствата трябва да спазват следните условия: те трябва да докажат с документи, че са пуснали на пазара млякото, за което кандидатстват за тази държавна помощ.

Много пъти сме писали, че в Румъния държавната помощ се изразява около 17 евро за тон предадено мляко.

  • Обвързана подкрепа-месо: Само чистопородни крави и кръстоски F2 / F3 и чистопородни бикове да останат допустими. Минималният допустим брои крави да е 10 глави, съответно премахването на максималния таван.
  • Обвързана подкрепа-мляко.Условията за допустимост ще бъдат запазени с упоменаването, че максималният лимит на допустимите глави ще бъде премахнат. По този начин няма да има ограничение на 250 допустими глави на ферма.

От приложена справка на организацията се вижда, че броят на кравите, които трябва да се извадят от списъците е няколко десетки хиляди и тези средства да отидат при истинските животновъди както е казано и в предложението.

         PRO AGRO

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here