Млечни крави под селекционен контрол-подпомагане

0

Govedovad.com: Решихме да не правим разбор на отделните схеми за подпомагане на животновъдството, а да ви ги представим без съкращения, анализи и изводи. Такова представяне води обикновено до грешна информация и съответно грешки на фермерите. Това може да се приеме за първо четене, докато Наръчникът се появи в офисите на ОДЗ и ДФЗ.

Както казахме, наръчникът трябва много добре да се прочете и всеки неясен ред да ни бъде разтълкуван. Би било нормално Службите по съвети в земеделието да бъдат натоварени с това, защото техните специалисти са знаещи и ще помогнат отлично на фермерите, както при подготовката на необходимите документи, така и с изпълнение на поставените условия от схемите.

Разбира се, че ще започнем с публикуването на СХЕМАТА ЗА ОБВЪРЗАНО ПОДПОМАГАНЕ ЗА МЛЕЧНИ КРАВИ ПОД СЕЛЕКЦИОНЕН КОНТРОЛ (ЕЖСК-мляко).
В новия програмен период до 2027 г ще трябва да забравим схемата за селекционен контрол и да я заменим с ИНТЕРВЕНЦИЯ
Обвързана подкрепа за млечни крави включени в развъдни програми“.
Защо започваме с кравите за мляко. Защото те са над 200 000бр, над 90 000бр са под селекционен контрол и освен това, поне през последните години тази субсидиия е най висока.

 1. СХЕМА ЗА ОБВЪРЗАНО ПОДПОМАГАНЕ ЗА МЛЕЧНИ КРАВИ ПОД СЕЛЕКЦИОНЕН КОНТРОЛ

Допустими за подпомагане по схемата са физически и юридически лица, регистрирани като земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си 20 и повече млечни крави от една порода с предназначение за производство на мляко, които са под селекционен контрол и са вписани в Главния раздел на Родословната книга.

Стопанството включва всички животновъдни обекти, регистрирани на името на земеделския стопанин по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност, вписани в Системата за идентификация и регистрация на животните на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Млечни крави са кравите на възраст над 24 месеца, които в Системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ са вписани с предназначение за производство на мляко. Животните следва да са навършили необходимата минимална възраст, към последния ден за подаване на заявления за подпомагане.

За да са допустими за подпомагане, животните трябва да отговарят на следните изисквания:

 1. да са идентифицирани с по една ушна марка на всяко ухо, одобрена от БАБХ, с еднакъв идентификационен номер;
 1. да са регистрирани в Системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ и да имат отбелязано предназначение „за мляко“;
 1. да имат индивидуален паспорт;
 2. да са вписани в регистъра на стопанството;
 3. да бъдат вписани в Главния раздел на Родословната книга и тази информация да е отразена в Системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ;
 1. да бъдат вписани в регистрите по чл.18 ал. 6 от Закона за животновъдство и тази информация да е отразена в Системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ;
 1. да имат издаден зоотехнически сертификат.

Подсигурете се, че информацията за съответното заявено за подпомагане животно съвпада в:

 1. Системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ
 2. индивидуалния паспорт
 3. регистъра на стопанството
 4. зоотехническия сертификат

Периодът на задържане на животните е 80 дни, считано от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане. Това означава, че трябва да задържите заявените за подпомагане животни в стопанството си през този период.

За Кампания 2021 г. периодът на задържане на животните е от 12 юни (включително) до 30 август (включително) 2021 г. (при стандартна кампания без удължаване на периода за подаване на заявления).
Земеделските стопани могат да заменят заявените животни с други животни, отговарящи на изискванията за подпомагане по схемата към момента на замяната, при условие че извършат замяната в срок до 20 дни от края на събитието, което я е наложило, и заявят писмено в срок до 7 работни дни от деня на замяната в съответния отдел „Прилагане на схемите и мерките за подпомагане” в областната дирекция на Държавен фонд „Земеделие“, извършената замяна.

Земеделските стопани трябва да притежават зоотехнически сертификати за заявените за подпомагане животни. При проверка на стопанството земеделският стопанин трябва да може да покаже зоотехническия сертификат за всяко животно заявено за подпомагане по схемата.

Земеделските стопани трябва да реализират на пазара за периода от 1 октомври 2020 г. до 30 септември 2021 г. количества мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко, съответстващи на най-малко 1500 кг на млечна крава от застрашените от изчезване и комбинираните породи (Българско сиво говедо; Искърско говедо; Родопско късорого говедо; Българско родопско говедо; Българско червено говедо; Българско кафяво говедо; Млечен Симентал) и най-малко на 4 000 кг мляко на млечна крава за другите породи.

Реализацията на мляко се осъществява в съответствие с чл. 55б от Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, при спазване на реда за регистрация по чл. 12 от Закона за храните, Наредба № 26 от 2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход и чл. 7, ал. 1, т. 3а от Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани и се доказва с:

 1. фактури и/или фискални касови бележки, издадени от фискално устройство, когато земеделските стопани са търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон;
 1. документи с реквизитите по чл. 6, ал. 3 от Закона за счетоводството, когато земеделските стопани са лица по чл. 9, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, а в случаите по чл. 9, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица – и с реквизитите по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството;
 1. фактури за реализирани доставки – когато земеделските стопани доставят на търговци в други държави членки на Европейския съюз;
 1. фактури и/или касови бележки за директни продажби на мляко и/или млечни продукти – когато земеделските стопани са регистрирани или вписани по Наредба № 26 от 2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход;
 1. фактури и/или фискални касови бележки, издадени от фискално устройство за реализирани млечни продукти от преработена собствена продукция, когато земеделските стопани са със затворен цикъл на производство и имат регистрирано млекопреработвателно предприятие в Националния електронен регистър на обектите за производство и търговия на едро и дребно с храни от животински и неживотински произход – Секция IX – Млечни продукти;
 1. приемно-предавателни протоколи с реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството за доставка на сурово мляко за преработка на ишлеме в млекопреработвателно предприятие, което е вписано в Националния електронен регистър на обектите за производство и търговия на едро и дребно с храни от животински и неживотински произход – Секция ІХ – Млечни продукти;
 1. фактури и/или касови бележки за директно продадено сурово мляко от земеделския стопанин на други земеделски стопани за изхранване на животните.

ВАЖНО!

Документите за доказване на реализирано мляко трябва да са с дата на издаване в периода от 1 октомври 2020 г. до 30 септември 2021 г. и се представят в срок от 5 до 31 октомври 2021 г. в съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие“- РА по постоянен адрес на кандидата-физическо лице или адрес на управление на кандидата-юридическо лице или едноличен търговец лично от земеделските стопани или чрез техен представител, упълномощен с нотариално заверено пълномощно.

По схемата е важно да не забравите, освен заявлението за подпомагане за директни плащания, да подадете и документите за реализация на мляко в срок от 5 до 31 октомври 2021 г. в съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие“-РА.

При реализация на количества, доказани с директно продадено сурово мляко от земеделския стопанин на други земеделски стопани за изхранване на животните – ще се осъществи завишен контрол от страна на БАБХ. Резултатите ще бъдат предоставени на МЗХГ. При установяване неспазване на секторното законодателство за фуражопроизводство на мляко, административните санкции ще включват и отписване на съответните лица като производители на първични фуражи от регистъра по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани.

За първите 50 животни по схемата, земеделските стопани получават с 25% по- висока ставка отколкото за останалите животни.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here