Съседите – 1 част: Нови правила при отглеждането на телетата /Румъния/

Съседите – Нови правила при отглеждането на телетата /Румъния/

Националният санитарен ветеринарно-медицински орган и орган по безопаст-ност на храните на Румъния, устано-вява със Заповед правила и забрани за отглеждането на говеда.

Това е дълъг списък от правила, които животновъдите трябва да спазват, от изграждането на обори, пасища, хранене, и чак до животните.

Какви са задълженията и правата на говедовъдите, ще разберете ако прочетете материала.

„Животните трябва да се грижат от достатъчен на брой персонал с подходящи теоретични и практически познания за говедата, включително използваната система за отглеждане.

Персоналът трябва да може да разпознава дали животните са здрави или не, промените в поведението им и дали средата е подходяща за поддържане здравето на животните.

Всички животни трябва да се инспектират поне веднъж на ден, с изключение на вързаните животни, които трябва да се проверяват поне два пъти на ден.

Когато се предвижда построяването на обори за едър рогат добитък, трябва да се има предвид рискът от влиянието на външни фактори на околната среда, като шум, вибрации и замърсяване на въздуха.

Плътността на говедата, отглеждани в групи, трябва да се изчислява във връзка със системата за отглеждане, възрастта, пола, живото тегло и поведенческите нужди на стадото, като се отчита наличието или отсъствието на рога и големината на групата. Липсата на място или пренаселеността води до повишена агресия, поведенчески разстройства или други проблеми.

Проектирането, изграждането и поддръжката на сгради за отглеждане на говеда и оборудване трябва да се извършват по такъв начин, че да гарантират адекватна хигиена, да бъдат лесни за почистване и дезинфекция, да нямат остри или стърчащи ръбове, причиняващи травматични наранявания на животните, Да се спазват условията за безопасността необходими за предотвратяване и защита от пожари и позволяване на лесна проверка на всички животни.

Проходните прегради и вратите трябва да са достатъчно широки, за да позволяват свободно движение, без риск от нараняване.

Отглежданите говеда трябва да имат свобода на движение през цялото време, така че да могат да легнат, да почиват, да спят, да се хранят и пият безпроблемно вода.

За да се избегне дискомфорт, стрес или травматични наранявания на животните, подът трябва да бъде нехлъзгащ, чист и добре дрениран, адаптиран към видовете и категориите говеда.

За всички видове говедовъдни стопанства трябва да има достатъчно място за телета.

Компютърните автоматични системи за хранене трябва да предоставят данни за количеството фураж, консумиран от говеда.

Температурата в сградите трябва да се поддържа в границите на термоутралната зона, в зависимост от вида на пода, неговите изолационни свойства, скоростта, температурата и влажността на въздуха, радиацията и изолацията на сградата.

Необходимо е да се изолират сградите, за да се пазят помещенията за животни от замръзване. Сградите трябва да имат подходяща механизирана или естествена вентилация, която да осигурява свеж въздух, който циркулира над главите на животните и който позволява да се поддържа ефективната температура на околната среда в зоната на комфорт на животните.

За да се поддържа вътрешната температура над посочената минимална стойност, трябва да се приложи допълнително отопление, ако е необходимо, особено за млади животни.

Трябва да се отбележи, че в студения сезон температурата се усеща от животните като по-ниска, когато влажността е висока.

Ако температурата е по-висока от посочения максимум, трябва да се предприемат допълнителни мерки, като например: по-голяма площ на пода, допълнителни вентилатори и, когато е необходимо, пръскане на вода.

следва продължение

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here