2 част: Унищожаване на странични животински продукти

Публикуваме полезна информация, отнасяща се до събирането, транспортирането, обезвреждането и унищожаването на странични животински продукти в животновъдни обекти (ферми). Информацията ни е предоставена от НСГБ за да се запознаят неговите членове и всички животновъди, които посещават страниците на сайта Govedovad.com.
Материалите са подготвени от експертите на БАБХ и също могат да бъдат прочетени и на страниците на сайта на агенцията.

В рамките на две части ще бъдете запознати как да се работи по-правилното и да се прилага законосъобразно унищожаването на странични животински продукти.


IV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ ФЕРМИ ПО  ОТНОШЕНИЕ НА СТРАНИЧНИТЕ ЖИВОТИНСКИ ПРОДУКТИ

1. Място за временно съхранение

Трябва да има обособено място/контейнер (затворен съд с капак) за временно  съхранение на трупове от умрели животни, с надпис върху него СЖП. 
В случай че се отглеждат едри и дребни преживни животни трябва да е наличен отделен контейнер/затворен съд с капак за специфично рисковия материал, с надпис върху него СРМ.
И двата контейнера/съда/места трябва да са надписани и затворени, така че да няма  достъп на други животни, както и да се почистват и дезинфекцират редовно. (чл. 4, т. 8
и т. 9 от Наредба No 44 от 2006 г.).

В люпилни и обекти за отглеждане на птици страничните животински продукти  се събират в климатизирано помещение/съоръжение с контролирана температура  до 4°С (хладилник).

При смесване на материали от различни категории в един съд, материалите се смятат за повисоката категория (виж примерите в раздел III, т. 3 от настоящия документ).


2. Дневници и потвърдителни бележки

Дневниците за умрели животни, които трябва да се водят в животновъдните обекти, трябва да съответстват на информацията (брой, идентификация на животните, които подлежат на задължителна идентификация съгласно Наредба No 61 от 09.05.2006 г.) в потвърдителните бележки, издадени от инсинератори/екарисажи.

При предаване на труповете на умрелите животни и други странични животински продукти на регистриран оператор за унищожаване и обезвреждане (екарисаж, инсинератор) се съставя и подписва потвърдителна бележка.


В потвърдителната бележка се вписва:

име/наименование и адрес на собственика;

ветеринарен регистрационен номер на животновъдния обект;

брой животни (за животни, на които не се изискват индивидуални номера
например птици, прасета бозаещи);

индивидуална идентификация на животните ушна марка;

килограми от претеглянето;

законово основание от Закона за ветеринарномедицинската дейност чл. 275, ал. 4, т. 1 чл. 275, ал. 4, т. 1 (при предаване на трупове на умрели животни по държавна помощ) или чл. 275, ал. 4, ал. 2 (при ликвидиране на огнище на болест за промишлените ферми) и чл. 275, ал. 6 за ферми лично стопанство.


Потвърдителната бележка се издава в три еднообразни екземпляра. Информацията
трябва да бъде попълнена точно, съобразно данните за животновъдния обект. Стопанинът подписва бележките като един екземпляр остава за него. Тази документация трябва да се съхранява за срок от 3 години (чл. 132, т. 25 от ЗВД)


V. ПОЕМАНЕ НА РАЗХОДИ ПО СЪБИРАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ, ОБЕЗВРЕЖДАНЕ И УНИЩОЖАВАНЕ НА СТРАНИЧНИ ЖИВОТИНСКИ ПРОДУКТИ

Разходите по събиране, транспортиране, обезвреждане и унищожаване на  странични животински продукти се поемат от националния бюджет за регистрираните животновъдни обекти по чл. 137 от ЗВД, при условие че са заплатили годишна такса за обезвреждане на мъртви животни за календарна година по тарифата на БАБХ (чл. 39, т. 7 от тарифата на БАБХ).
В случай че обектите не са регистрирани и/или не е заплатена годишна такса, разходите са за сметка на стопанина или ползвателя на обекта.

При изпълнение на условията, посочени в таблица 3, се поемат разходите за:

1. Транспортиране и унищожаване на мъртви селскостопански животни на животновъди малки и средни предприятия, които са регистрирани по чл. 137 от ЗВД и са платили годишна такса. Тук не попадат личните стопанства. По тази точка се изплащат разходите за отстраняване и унищожаване на умрели животни, които не са свързани с епизоотични рискове и не са в резултат на заразни болести. Следва да се има предвид, че тук се изплащат събирането, транспортирането и унищожаването само за умрели (мъртви) животни, а не за други странични животински продукти. „мъртви животни“ означава животни, които са умъртвени чрез евтаназия с или без установена диагноза, или са умрели, включително мъртвородени и неродени животни, в земеделско стопанство или в помещение, или при транспорт, но които не са заклани за консумация от човека. (чл. 2, т. 15 от Регламент (ЕС) 702/2014)
Към мъртви животни се отнасят зародишните продукти, мъртвородените и неродените животни, което включва мъртви еднодневни пилета и неизлюпените пилета. Неоплодени яйца не се покриват от държавния бюджет.

Малки и средни предприятия са тези, в които работят помалко от 250 души, чийто годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро и/или чието годишно балансово число не надхвърля 43 млн. евро. (Приложение I, чл. 2 към Регламент (ЕС) 702/2014)
Тези разходи се поемат от държавния бюджет за сметка на Държавен фонд “Земеделие” чрез схема на държавна помощ “Помощ за компенсиране на разходите при отстраняване и унищожаване на мъртви животни“ (чл. 275, ал. 4, т. 1 от ЗВД).

2. Събиране, транспортиране, съхранение и обезвреждане на умрели животни и на странични животински продукти, добити при клане на животни (кръв, кожи, рога, копита, крака на птици, вълна, косми, козина, четина, пера, глави на заклани птици, СРМ, съдържание на храносмислателния тракт и др.) от регистрирани животновъдни обекти лично стопанство, които са платили годишна такса.
Тези разходи се поемат от държавния бюджет за сметка на Българска агенция по безопасност на храните. (чл. 275, ал. 6 от ЗВД)

3. Събиране, транспортиране, обезвреждане и унищожаване на трупове и странични животински продукти на безстопанствени животни и животни от общински приюти.
Тези разходи се поемат от държавния бюджет за сметка на общините.

Забележка: Схема на държавна помощ “Помощ за компенсиране на разходите при отстраняване и унищожаване на мъртви животни“ е в сила до 31.12.2022 г.


VI. ОБЕЩЕТЕНИЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЖИВОТНИ ПРИ ЛИКВИДИРАНЕ НА ОСОБЕНО ОПАСНИ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ ПО ЖИВОТНИТЕ

Стопаните се обещетяват в случай на умъртвени животни и унищожени странични животински продукти и инвентар при ликвидиране на особено опасни заразни болести по животните.

Това включва:
животни, умъртвени за поставяне на диагноза;

заразени и контактни животни, унищожени с цел ликвидиране на особено опасните заразни болести;

животни, третирани с имунологични ветеринарномедицински препарати срещу особено опасните заразни болести (умрели вследствие на непредвидим риск;
неотложно заклани преди изтичане на карентния срок);

умрели или неотложно заклани животни след налагане на възбрана от БАБХ;

зародишни продукти;

суровини и храни от животински произход;

странични животински продукти и продукти, получени от тях;

фуражни суровини, фуражни добавки, комбинирани фуражи;
инвентар.

Тези разходи се поемат от държавния бюджет за сметка на Държавен фонд
“Земеделие” чрез схема на държавна помощ “Помощ за компенсиране на разходите при отстраняване и унищожаване на мъртви животни“ (чл. 275, ал. 4, т. 2 от ЗВД).*

Тук се изплащат разходите, както за умрели животни, така и за други странични животински продукти като зародишни продукти и други само когато са в следствие на
епизоотични рискове и възникнали заразни болести по животните и/или на обекти (чл.
141 от ЗВД). В случаите когато има нарушения на изискванията на законодателството
(чл. 142, ал. 1 от ЗВД) разходите са за сметка на съответните собственици. Това са
всички животни и обекти, посочени в чл. 141, ал. 1 и ал. 2 от ЗВД, посочени погоре.


В случай че стопаните не са изпълнили някое от изискванията за отглеждане, транспорт, идентификация на животните и др., посочени в чл. 142, ал. 1 от ЗВД и/или са нарушили забрана НЕ им се изплаща обещетение за умъртвени животни и унищожени странични животински продукти, фуражи и инвентар и разходите са за тяхна сметка.

В случай че обектите не са регистрирани и/или не е заплатена годишна такса, разходите са за сметка на собственика или ползвателя на обекта.


За повече информация за изискванията и разпоредбите относно страничните животински продукти:

1. Регламент (ЕО) No 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за отмяна на Регламент (ЕО) No 1774/2002;

2. Регламент (ЕС) No 142/2011 на Комисията от 25 февруари 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) No 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека;

3. Регламент (ЕО) No 999/2001 на Европейския Парламент и на Съвета от 22 май 2001 година относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии;
4. Регламент (ЕС) No 702/2014 на Комисията от 25 юни 2014 година относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз и за отмяна
на Регламент (ЕС) No 1857/2006 на Комисията;

5. Закон за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД);

6. Закон за животновъдството;

7. Наредба No 44 от 20.04.2006 г. за ветеринорномедицинските изисквания за животновъдните обекти;

8. Наредба No 3 от 27 януари 2021 г. за условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от тях извън обектите, регистрирани в областните дирекции по безопасност на храните;

9. Наредба No 61 от 9.05.2006 г. за условията и реда за официална идентификация на животните, за които не са предвидени изисквания в регламент на Европейския съюз;

10. Наредба No 26 от 14.10.2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход;

11. Указания за прилагане на схема за държавна помощ „Помощ за компенсиране на разходите при отстраняване и унищожаване на мъртви животни“ могат да бъдат намерени на интернет страницата на Държавен фонд „Земеделие“ в рубрика “Държавни помощи”, подрубрика “Схеми по Регламент (ЕС) 702/2014”.

12. Стандартна оперативна процедура за извършване на контрол на обектите за обезвреждане на странични животински продукти, регистрирани по чл. 259 и чл. 259а от закона за ветеринарномедицинската дейност във връзка с изпълнението на сключените договори за изпълнението на услугата е публикувана на интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните, рубрика „Начало”, подрубрика „За бизнеса“, рубрика „Странични животински продукти“, подрубрика „Процедури“.


Дирекция „Контрол на фуражите и страничните животински продукти“


София, 17.09.2021 г.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here