Въпроси и отговори: Един обор – две ферми. Възможно ли е

Някои знаят, други не знаят. Във всяка област има изграден Консултативен съвет по животновъдство. Съвети, които трябва на местна почва да помагат за решаването на наболели въпроси в животновъдството. В някои области, съветите са доста активни и въпроси, на които не могат да намерят отговори, ги задават на МЗХГ.


Въпрос : „Възможно ли е в една сграда, която има два входа от двете страни и е предназначена за отглеждане на 100 крави, но се гледат 30 крави, друг земеделски стопанин желае да отглежда 20 крави и да раздели сградата на два самостоятелни обекта – ще бъде ли регистриран друг ЖО от страна на БАБХ?“

Отговор: Съгласно чл. 13, ал.5 от Закона за животновъдството (ЗЖ), регистрирани обекти по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност, в които се отглеждат животни с цел добив на суровини и храни предназначени за пазара, се определят като ферми. Съгласно чл. 13б, ал. 4 от ЗЖ, селскостопанската дейност в една ферма трябва да се извършва само от едно лице. Също така, обектите за отглеждане на селскостопански животни, съгласно чл. 13а от посочения закон трябва да отговарят на нормативните изисквания, които са специфични за всеки вид селскостопански животни, съгласно зоотехническите, зоохигиенните, ветеринарно-санитарните и изисквания, и свързаните с опазването на околната среда.

Принципно в посочения случай (регистрация на 2 ЖО) това е възможно, когато се осигурят отделни входове и изходи за сградата, напълно отделяне на помещенията, с цел изключване на всякакъв контакт между животните, и са изпълнени всички останали изисквания към животновъдните обекти, съобразно вида на животните.

За да бъде възможна такава регистрация, за всеки един от тях трябва да има пълен индивидуален набор документи, изискуеми съгласно чл. 137, ал. 1 от ЗВД, като за целта стопаните следва първо да се обърнат към съответната община.

МЗХГ

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here