Европейски съюз: брой животни – 2020 г

В наскоро публикуван документ „ Ключови данни за европейската хранителна верига“ от Евростат се прави преглед на селското стопанство и рибарството, като се фокусира върху производството. След това се насочва към обработката, разпространението и консумацията на храни и напитки. И се завършва с разглеждане на екологичните проблеми, свързани с различни етапи от хранителната верига.

Що се отнася до животните, докладът ни запознава с отглежданите селскостопански животни, като брой и производство за 2020 г.

През същата година са регистрирани 146 милиона глави прасета;
76 милиона глави говеда – включително и биволи;
и приблизително 75 милиона глави овце и кози във ферми на ЕС.

В доклада се отбелязва спад в популациите животни отглеждани в ЕС  през последните две десетилетия.

Статистиката е безмилостна и между 2001 и 2020 г. общият брой на добитъка в ЕС за свине, говеда, овце и кози е спаднал с приблизително 8,9% .

Най-голям спад (в процентно изражение) е регистриран при броя на овцете, докато намалението на броя на свинете е относително скромно.

Всъщност между 2019 и 2020 г. популацията на свине в ЕС се е увеличила с 2,2% .
Наблюдава се слабо намаление (0,5%) в броя на овцете през 2020 г., докато има спад от 0,9% в броя на едрия рогат добитък.

По-внимателният анализ върху дела на популациите на добитъка в ЕС, както е представен в доклада, разкрива, че по-голямата част от добитъка на ЕС се отглежда само в няколко от държавите-членки на ЕС.
Например, между една пета и една четвърт – 23,3% – от популацията на едрия рогат добитък в ЕС се намира във Франция, а подобни дялове от популациите на свине и овце в ЕС са в Испания – съответно 22,4% и 24,8%.

Гърция с 28,8% и Испания с 21,4% заедно представляват повече от половината от всички кози в ЕС.

В Ирландия се отглежда 8,5% от едрия рогат добитък в ЕС през 2020 г., пред нея е Испания с 8,7% от населението.
Италия е точно зад Ирландия с 8,4% от общата популация на едрия рогат добитък; Дания има 14,8%; и Франция са с 23,3%.
По отношение на популацията на прасета в Европа, Дания представлява 9,2% от нея, почти същото ниво като във Франция.
След Испания – с 24,8% – втората и третата по големина популация на овце в ЕС са в Румъния и Гърция, съответно с 16,8% и 13,3%.

ЕС

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here