1 част: Второстепенни разпоредители при МЗХГ / Изпълнителна агенция по горите

В структурата на Министерството на земеделието храните и горите са включени общо дванадесет служби второстепенни разпоредители.

1 . Изпълнителна агенция по горите

2. Изпълнителна агенция Борба с градушките 

3. Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури 

4. Изпълнителна агенция по лозата и виното 

5. Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството 

6. Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол 

7. Българска агенция по безопасност на храните 

8. Селскостопанска академия 

9. Национална служба за съвети в земеделието 

10. Център за насърчаване на земеделието и сътрудничеството между Китай и държавите от Централна и Източна Европа 

11. Център за оценка на риска по хранителната верига 

12. Изпълнителна агенция Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове 

Започваме да пи представяме:

Изпълнителна агенция по горите | Основни дейности

Изпълнителната агенция по горите е юридическо лице на бюджетна издръжка – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на земеделието и храните, със седалище София.

Агенцията е администрация, която подпомага изпълнителния директор при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва дейности по административно обслужване на гражданите и юридическите лица.
Агенцията се ръководи и представлява от изпълнителен директор.

Договорът с изпълнителния директор се сключва, изменя се и се прекратява от министъра на земеделието и храните след съгласуване с министър-председателя.

Длъжност: и.д. Изпълнителен директор
Име: Филип Ковашки
Телефон: 0298511503
Вътрешен: 503
Електронна поща: filipk@iag.bg

Всичко за Изпълнителната агенция по горите може да прочетете:  ТУК

http://www.nug.bg/act/lang/1/cat/1/display

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here