Отворено писмо на Българския ветеринарен съюз

ДО Г-Н НИКОЛА МИНЧЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
ДО Г-Н РУМЕН РАДЕВ
ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДО Г-Н КИРИЛ ПЕТКОВ
МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОТВОРЕНО ПИСМО
ОТ
БЪЛГАРСКИ ВЕТЕРИНАРЕН СЪЮЗ

(Прието на заседание на Националния съвет на БВС, проведено на 05.02.2022 г. в гр. Стара Загора)
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Българският ветеринарен съюз (БВС) e съсловната организация на ветеринарните лекари в България. Той е създаден, съгласно Закона за съсловната организация на ветеринарните лекари в България (ЗСОВЛБ), обнародван в Държавен вестник, бр. 84 от 19.10.2007 г.
БВС е учреден на 22.03.2008 г., като независима, самоуправляваща се и саморегулираща се организация, която обединява упражняващите професията си ветеринарни лекари. Основните цели на организацията са представителството и защитата на професионалните права на членовете на организацията, защитата на обществения интерес и осъществяването на сътрудничество с други организации и институции в страната и в чужбина.

Българският ветеринарен съюз е приел Устав, Кодекс за професионална етика и правилници за работата на органите на управление на БВС, обнародвани на официалния сайт на БВС (www.bvsbg.com) и съобразени със ЗСОВЛБ и европейските и международните изисквания за практикуване на ветеринарномедицинската професия. БВС издава собствен печатен орган – списание „Ветеринарна практика”, регистрирано в Националната агенция за международни стандартни номера за печатно и електронно издание, включено в Националния референтен списък на съвременните български научни издания с научно рецензиране. В края на 2021 г. редакционният
Адрес за кореспонденция: 1504 София,бул. Васил Левски № 106; e-mail: bvsbg@abv.bg
2
съвет на EBSCO (водещ доставчик на изследователски бази данни и наукометрична информация) номинира списанието ни за включване в пълнотекстовата си база данни за ветеринарномедицинска наука.

Нашата организация е пълноправен член на Федерацията на ветеринарните лекари в Европа (FVE) от 2012 г., където активно участваме и развиваме както международно сътрудничество с ветеринарните лекари в Европа, така и много добро партньорство на регионално ниво със съседните балкански страни. БВС участва в организираната среща от Световната организация за здравеопазване на животните (OIE) с всички европейски представители на ветеринарномедицинската дейност под ръководството на проф. д-р Никола Белев – президент на Регионалната комисия на OIE за Европа в гр.София през април 2008 г.

Ръководството на БВС провежда и срещи с борда на Директорите на FVE на 12.01.2017 г. в гр. София и на 09 – 11.03.2018 г. в гр. София. Председателя на БВС – д-р Трифон Цветков и гл. секретар на БВС – проф. д-р Румен Вълчовски участват в „Асамблея на FVE”, в Брюксел в периода 08 – 12.10.2017 г., на която БВС беше представен от ръководството на FVE за легитимната организация на ветеринарните лекари в България. Проведени са редица международни срещи за сътрудничество на БВС с Република Северна Македония, Румъния, Турция и участие с членовете на държавите членки на Вишеградската група. През 2019 г. беше проведен Първи ветеринарномедицински конгрес, организиран съвместно между Българския ветеринарен съюз и Ветеринарната камара на Република Македония в гр. Струмица, Р. Македония. Предстои съвместното провеждане между двете държави на Втория ветеринарномедицински конгрес в България.

Към момента в Българския ветеринарен съюз членуват над 2500 ветеринарни лекари от цялата страна, които са организирани в 28 областни колегии.

Ние гарантираме както здравеопазването на животните, така и здравето на населението, чрез изпълнението на Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните, включително зоонозите на цялата територия на Република България.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С това отворено писмо Българският ветеринарен съюз изразява своето сериозно безпокойство от случващото се в областта на регулацията на ветеринарномедицинската професия и организацията на здравеопазването на животните и хората.

1. Въпреки, че са изтекли 14 години от приемането на Закон за съсловната организация в България и съществуването на законна съсловна организация под името „Български ветеринарен съюз“, който получи и международно признание и утвърждаване, този закон продължава да се нарушава и не се спазва с прякото участие на държавните органи в лицето на Министерство на земеделието и Българска агенция по безопасност на храните и то без никакви санкции.
Адрес за кореспонденция: 1504 София,бул. Васил Левски № 106; e-mail: bvsbg@abv.bg
3
ЗСОВЛБ,Чл. 2. гласи: „(1) Ветеринарните лекари, които упражняват професията си, членуват в Българския ветеринарен съюз. Членството на ветеринарни лекари, които не упражняват професията си, е доброволно.

(2) Служители в държавната администрация, осъществяващи контрол върху ветеринарномедицинската практика, нямат право да членуват в съсловната организация за периода на заемане на държавната служба.“
В преходните и заключителни разпоредби на ЗСОВЛБ е записано:
„§ 2. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на закона регионалните ветеринарномедицински служби съвместно с областните клонове на Съюза на ветеринарните лекари в България, Камарата на практикуващите ветеринарни лекари и други ветеринарномедицински организации и сдружения изготвят списъци с името, единния граждански номер, специалността и адресите по месторабота на ветеринарните лекари, упражняващи професията си на територията на съответната област.

§ 6. В едномесечен срок от провеждането на учредителното общо събрание на БВС ветеринарните лекари, упражняващи професията си, са длъжни да подадат заявления за вписване в регистъра на съответната областна колегия.“
Това са основополагащи разпоредби на закона, но те не се спазват от ветеринарните лекари на държавна служба. Освен това и до днес продължават всякакви опити за разединение на ветеринарномедицинското съсловие и професия.
Многократно сме сезирали компетентните органи – Министерски съвет, Министерство на земеделието, Българска агенция по безопасност на храните, включително и Главния прокурор на България с писмо изх. №074/09.04.2020 г. за неспазването на чл.2 от ЗСОВЛБ.
БВС подкрепя заявената цел на сегашното управление: „развитие на Република България като европейска държава, която спазва върховенството на закона“ и настоява компетентните органи да изпълнят своите задължения, за да бъде успешно изпълнено и заложеното в коалиционното споразумение.

2. На 04.01.2022 г. БВС се обърна с писмо до г-н Кирил Петков – министър-председател на Република България, което беше регистрирано като документ с регистрационен индекс 08.00-1/4.01.2022 г. С това писмо БВС изрази своето сериозно безпокойство от липсата на приета от Министерски съвет Програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози за периода 2022 – 2024 г. Съгласно чл. 118, ал. 3 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД), Програмата по ал. 1 се одобрява от Министерския съвет по предложение на министъра на земеделието, храните и горите до 31 октомври в годината на изготвянето. Ние настояхме Програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по
Адрес за кореспонденция: 1504 София,бул. Васил Левски № 106; e-mail: bvsbg@abv.bg
4
животните и зоонози за периода 2022 – 2024г. спешно да бъде приета от Министерски съвет, за да започне нейното изпълнение, което е строго разписано в ЗВД като срокове и освен това ще е гаранция за осигуряване здравеопазването на животните и хората и ще предпази страната от заразни болести.
За съжаление, един месец след изпращане на писмото нямаме никакъв отговор и няма приета Програма и одобрени договори. Позицията на Българския ветеринарен съюз по този въпрос е, че със своето бездействие институциите в България застрашават националната сигурност в това направление. Това не се случва за първи път и ние винаги в такива случаи сме защитавали обществения интерес. Здравето и безопасността на населението на България, свързано с осигуряването на безопасна храна, нямат цена и ние не приемаме никакви оправдания.

3. БВС съвместно със сдружението на държавните ветеринарни лекари – Съюз на ветеринарните лекари в България (СВЛБ) на 27.11.2021 г. изпрати писмо до коалиционните партньори, които управляват страната. Това писмо беше израз на подадена ръка от цялото ветеринарномедицинско съсловие на България към управляващите. Ние изразихме готовност да участваме с наш капацитет и експертиза в готвените структурни и законодателни промени в областта на здравеопазването на животните, контрола на това здравеопазване и храните и всички останали процеси, в които ветеринарните лекари имат пряко участие. За съжаление, повече от два месеца след това, ние не сме получили никакви сигнали за взаимодействие на управляващите с ветеринарномедицинското съсловие. Научаваме от медии и неофициални източници за готвени промени в нашата дейност.

Позицията на БВС по договореното в споразумението отделяне на Българска агенция по безопасност на храните от МЗм, е че тя трябва да бъде със статут на държавна агенция. Тези законодателни и структурни промени, свързани със статута на агенцията са пряко свързани с един силно чувствителен сектор, какъвто е здравеопазването и контрола на храните. Това означава, че трябва много добре да се обмислят краткосрочните и дългосрочните ефекти от една такава реформа.

Нашето виждане е, че трябва да се спазят европейските регламенти (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2017/625, но за нас основният принцип, който трябва да се спазва е – безпристрастност, независимост и вай-вече строго разграничаване на функциите на контрол от функциите на изпълнение на мерки, функциите на правене на политики и функциите по оценка на риска. Всичко това трябва да бъде много добре прецизирано и много внимателно разписано. Всяко едно прибързано решение или не добра преценка би довело до непредвидими и тежки последици за този сектор, който при всички случаи касае и националната сигурност.

Адрес за кореспонденция: 1504 София,бул. Васил Левски № 106; e-mail: bvsbg@abv.bg

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here