Промяна на утвърдени срокове за прилагане на помощ de minimis

Уважаеми дами и господа, представители на браншовите организации,

          Във връзка с постъпили в МЗХГ искания за промяна на утвърдени с указания на министъра на земеделието срокове за прилагане на помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013, изменен с Регламент (ЕС) 2019/316, на регистрираните по Наредба № 3 от 1999 г. земеделски стопани, отглеждащи крави и/или юници, и/или биволи, овце-майки и/или кози-майки през 2022 г., Ви информирам следното:

          Съгласно т. 7 от Указания за прилагане на помощта de minimis, регистрираните по Наредба № 3 от 1999 г. земеделски стопани, отглеждащи крави и/или юници, и/или биволи, овце-майки и/или кози-майки през 2022 г., следва да подадат заявления за кандидатстване в срок от 17 февруари до 11 март 2022 г., а средствата по помощта следва да бъдат изплатени в срок до 30 март 2022 г.

          Едновременно с това, необходимостта от предоставяне на утвърдения финансов ресурс по помощта във възможно най-кратък срок е от жизнена необходимост.

         Министерството на земеделието подкрепя отправено от браншовите организации в животновъдния сектор искане за промяна на сроковете, свързани с приема на заявления и с изплащането на помощта в посока на тяхното скъсяване.

          С оглед на това бе взето решение за предприемане на действия за промяна на указанията за прилагане на помощ de minimis през 2022 г.

Предвижда се бенефициери, подали заявления за подпомагане до 28.02.2022 г. (вкл.),  да получат финансовата помощ  в срок до 07.03.2022 г.

          За всички останали кандидати, подали своите заявления за подпомагане след 28.02.2022 г. до предвидения краен срок – 11.03.2022 г., се предвижда помощта да бъде изплатена до 30.03.2022 г.

Дирекция „Животновъдство“ МзХГ

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here