HL-TopMix -Какво е БиоСигурност и защо тя е от ключово значение за фермата?

Специалистите от HL-TopMix са подготвили специален материал за биосигурността в стопанствата, и могат да съдействат на животновъдните стопани за неговото прилагане във фермата.

БиоСигурността е система за превенция, съдържаща набор от мерки във фермата, които имат за цел да предпазят стопанството от навлизането и разпространението на болести и вредители.
БиоСигурността е отговорност на всеки, който посещава или работи във вашата собственост.
Тя е от изключителна важност за устойчивото развитие на стопанството, защото всяка нова болест се отразява на бизнеса чрез увеличаване на разходите (за ветеринарна намеса, медикаменти, мониторинг, допълнително третиране с химически продукти и труд), намалена производителност (при добив или качество), или най-лошото – може да доведе до загуба на пазари. Ранното откриване и незабавното докладване за вредителите или болестта увеличава шансовете за навременна реакция и ефикасно ликвидиране на проблема.
БиоСигурността е система за управление на фермата – тя предоставя систематизиране на работните процеси, правилно разпределение на площите на стопанството и създаване на ефикасен мониторинг. Идентифицирането и набелязването на критични точки във фермата, които могат да бъдат ключови в опазването на хигиената на площите и сградите, помага за по-ефективния контрол и спазването на работна дисциплина от страна на служителите.

Как да се изготви план за БиоСигурност във фермата? Изготвянето на контролен списък за самооценка за биологична безопасност и установяване на силните и слабите страни в стопанството е началната стъпка за определяне на нивото на БиоСигурност. Създаването на индивидуална карта на фермата ще отрази най-добрите биосигурни зони или “бариери” в нея.

Тази карта включва: Знаци на входовете на обекта Паркинги в близост до производствата или офисите, където ще се натоварват или разтоварват пратките във връзка със складовите помещения Специални места за автомивка Проследяване на движението на вече съществуващите пътища във фермата.

С начертания план за биологична безопасност ще могат да се оценят рисковете и ще има възможност да се илюстрират стъпките за разрешаването им. Важно е периодично да се следи напредъка на фермата, защото е възможно да има нужда от актуализация или ще може да се направи оценка за най-приоритетния и ефективен начин за изпълнението на плана.

За стартиране на план за БиоСигурност, фермата трябва да бъде в добро начално здраве.

Съществени елементи за БиоСигурност, върху които трябва да се гради надеждна система за превенция, са:

Външна среда: Отговорността за БиоСигурност не завършва, когато растителните продукти или животните напускат портите на фермата. Редовните мерки в стопанството помагат за БиоСигурността и в неговия регион.

Вътрешна среда: Почти всичко, което е доставено във фермата, е потенциален преносител на вредители, болести за растенията и добитъка. Наблюдението на материали, свързани с животните или растенията, които влизат в стопанството е много важно – пример за източници на зарази са водата, фуражите, леглата и торовете.

Хора, превозни средства и оборудване: Всичко, което се движи може да е преносител на болести, вредители или плевели! По тази причина, хората, превозните средства и оборудването представляват висок риск за БиоСигурността и е необходимо да бъдат управлявани по съответния план за превантивни мерки. Важно е да се подържа добрата хигиената на оборудването и да се наблюдава и проверява дали превозните средства са добре почистени и добре поддържани.

Производствени практики: Добрата хигиена на фермата намалява риска от разпространение на вредители и болести. Прилагането на прости хигиенни практики при храненето и напояването, опаковането на продуктите, чистота при складовите помещения и добитъка, дейностите по отстраняване на отпадъчния материал са определящи за нивото на БиоСигурност.

Вредите и плевели: Вредителите и плевелите са широко разпространена напаст, която може да бъде основна причина да навреди на фермата, за това е необходимо да бъдат контролирани.

Транспорт, планиране и записване: Персоналът трябва да е обучен да проследява успешно придвижването на животните и растенията. Поддържането на подробни записки на доставките, продажбите и движението на всички продукти, които влизат и излизат от фермата, е много успешна практика за добро управление на стопанството.

БиоСигурността може да се превърне в навик, ако се създаде план за ежедневна, месечна или годишна работа, в която да се минимизира риска от болести и вредители на всяка от бариерите и ключовите позиции. За качествен мониторинг е необходимо отговорен човек, който да бъде поставен да следи за изпълнението на действията за сигурност. Не е необходимо добрата практика да е скъпа, а да бъде улеснено нейното прилагане. Ще е необходимо време за резултати, но в дългосрочен план, фермерът ще може да се убеди в нейното благоприятно влияние върху микроклимата на фермата.

След като се класифицират приоритетите, следва да се определи кои от тях може да бъдат постигнати в краткосрочен и дългосрочен план:

Краткосрочни дейности могат да бъдат:
• планирани и изпълнени в рамките на 12 месеца;
• спазването на регулаторни изисквания;
• финансово осъществими в краткосрочен план;
• включвани в ежедневните ангажименти по време на работа в предприятието;

Дългосрочни дейности:
• са планират и изпълняват за повече от една година;
• се нуждаят от допълнителни финансови или персонални ресурси, които понастоящем не са налични;
• повишаване на цялостното качество на услугите, естетиката или административните процедури;

БиоСигурността може да се реализира успешно във всяка фермата. Специалистите на HL-TopMix могат да съдействат за изготвяне и реализиране на индивидуален план по БиоСигурност с препоръчителни мерки за ежедневните операции на стопанството. Индивидуалният план подобрява не само биосигурността в дадена ферма, но тази в региона. Добрата превенция е навременна грижа за намаляване на производствените загуби, както и за предотвратяване на ненужните разходи. Крайният резултат е по-здрава ферма и сведени до минимум загуби, което е равно на по-успешен бизнес.

HL-TopMix

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here