ДФЗ / Решения от заседанието на УС, съгласно Протокол № 191 от 13.04.2022 г.

Решения по т. 1 от Протокола

 1. Утвърждава срок за прием на заявления по схема за държавна помощ „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на COVID-19” за 2022 г от 21 април 2022 г. до 20 май 2022 година;

2.Възлага на ДФ „Земеделие”, съвместно с компетентните дирекции в МЗм да изготви указания за предоставяне на помощта и упълномощава министъра на земеделието да утвърди указанията.

 Решения по т. 2 от Протокола

  1. Разпределя финансов ресурс за 2022г. в размер на 7 950 лв. по схемата на държавна помощ „Помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери”
  2. Изменя т.8. подточка 2 от решенията на Управителния съвет на ДФ „Земеделие”, с Протокол № 189/02.03.2022г., като ресурсът за компенсиране на щети по помощта от природни бедствия – наводнение и свлачища през 2021г. се увеличава от 62 367 лв. на 70 317 лв.

 Решения по т. 3 от Протокола

1.Утвърждава финансов ресурс за 2022г. по схемата за държавна помощ „Помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животни“ в размер на 7 500 000 лв.;

  1. Средствата се предоставят по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“ от бюджета на ДФ „Земеделие”, направление „Държавни помощи”;
  2. Възлага на ДФ „Земеделие” съвместно ИАСРЖ и компетентните дирекции в МЗм да изготви за прилагане на помощта и упълномощава министъра на земеделието да утвърди указанието.

 Решения по т. 4 от Протокола

1.Предоставя индивидуална помощ de minimis за 2022г., съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013, изменен с Регламент (ЕС) № 316/2019 в размер на 6 740 лв. на земеделския стопанин Росен Руменов Иванов от с. Планинско, общ. Баните, обл. Смолян за компенсиране на загиналите от снеговалеж през 2022г. 6 бр. овце-майки, 19бр. кози-майки и 2 пръча. Животните следва да са били регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ – ВетИС към датата на събитието, като за целта земеделския стопанин сключва договор с ДФ „Земеделие”

  1. Земеделския стопанин по т.1 от настоящите решения се задължава да възстанови общо 27 броя животни, за които е получена помощта , до 30.09.2022г. За целта ДФ „Земеделие” извършва проверка в Интегрираната информационна система на БАБХ – ВетИС;
  2. Средствата се предоставят по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие”, направление „Държавни помощи”

 Решения по т. 5 от Протокола

1.Предоставя сумата от 600 000 лв. от параграф 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие” към бюджета на Министерство на земеделието;

2.Средствата по т. 1 са предназначени за компенсиране на ДП „Кабиюк” за понесената несправедливата финансова тежест от извършване на услуга от обществен интерес по поддръжка на ценни породи от Националния генофонд от за 2021 г.

 Решения по т. 6 от Протокола

  1. Възлага на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие” да предприеме всички необходими действия по сключване на договор за наем на пазарна цена за срок от 3г. с „Агроинвест” ЕАД, представлявана от Ангел Борисов Ангелов – Изпълнителен директор, за наемане на девет самостоятелни обекти в сграда с идентификатори № 10971.502.213.1.7,10971.502.213.1.8, 10971.502.213.1.9,10971.502.213.1.10, 10971.502.213.1.11,10971.502.213.1.12, 10971.502.213.1.13,10971.502.213.1.14, 10971.502.213.1.15, с предназначение „за офиси”, с обща площ от 215,47 кв.м. в сграда, находяща се на ул. „Цар Александър II” № 13, етаж 1, които да се ползват за нуждите на областната дирекция на ДФ „Земеделие”, гр. Видин;
  2. Решението по т.1 отменя решение на УС на Държавен фонд „Земеделие”, обективирано в т.8 от Протокол на УС № 183 от 29.10.2021г.

 Решения по т. 7 от Протокола

  1. Промяна в ръководството на ДФ „Земеделие“

Освобождава г-жа Виктория Иванова – заместник-изпълнителен директор с ресори „Програма за развитие на селските райони” и „Програма за морско дело и рибарство” и г-н Владимир Атанасов – заместник-изпълнителен директор с ресори „Селскостопански пазарни механизми” и „Инвестиционни схеми за подпомагане”.

 ДФЗ

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here