“HL-TopMix” / Извличането и анализирането на данни е ключ към успешното хранене

В млечните ферми ежедневно се извличат много данни, от които само малка част се използват рационално. Системното обобщаване и правилното анализиране на данните води до значително подобряване на храненето и постигане на желаните резултати във фермата.

Данни от изтегляне на фуража Най-често фуражосмесителните ремаркета са оборудвани с кантар. От съществена важност е общото количество раздаден фураж да бъде изтеглен с точност, като от него се приспаднат остатъците от хранителната пътека. Най-важно е да бъде установено точното количеството сухо вещество (чрез анализ или по метода с микровълнова фурна). Данните от количеството фуражен прием и съдържанието на сухо вещество служат за определяне количеството суха маса приета от всяко животно в хранителната група.

Тези данни се използват за: Софтуерно съставяне и оптимизиране на дажби за хранене, с оглед реалистично прогнозиране на млечната им продуктивност; Контрол на фуражния прием при хранене във фазата на сухостой; Определяне на критични контролни точки при храненето. Критичните точки за контрол, по отношение на приема на суха маса, при млечни крави се определят индивидуално за всяка ферма.

Ориентировъчни стойности за прием на суха маса:

  • Крави (до 6 седмици след отелване):
    16 kg СВ
  • Високопродуктивни крави : 22 kg СВ
  • Нископродуктивни крави: 19 kg СВ
  • Сухостойни крави: 14 kg СВ
  • Транзитни крави: 12 kg СВ
  • При млечни крави на първа лактация стойностите за прием на сухо вещество могат да бъдат занижени с 10-20%. При правилно анализиране на данните и разполагайки с точна информация за количеството фуражен прием, могат да се вземат навременни мерки за предотвратяване на заболявания, влошено телесно състояние и намалена млечна продуктивност. Данни от анализ на фуража Изчисляването/калкулирането на една дажба се извършва въз основа на данните от анализа на фуража. Такъв вид анализ следва да се извършва регулярно, като в по-малките ферми е достатъчно веднъж годишно, при положение, че грубият фураж се запазва един и същ през цялата година.

Анализът на общата смесена дажба е също от съществено значение. По този начин се установява дали изчисленото количество хранителни вещества се приемат от животните. За да бъде взета правилно пробата за анализ, се изисква да се спазват изискванията за представителност на пробата, както и да не се допуска разпиляване на концентриран фураж. В случай, че се установят несъответствия в изчисленията и приема, трябва да се потърсят източниците на грешки.

Данни от анализ на телесното състояние Оценката на телесното състояние (ОТС) е лесен за усвояване метод. Дори в малки стада, оценката на телесното състояние е препоръчително да се извършва на всеки два до три месеца. Тук трябва да се подчертае, че оценката на телесното състояния се извършва винаги от един и същ служител. Въз основа на тези данни могат да се вземат следните обосновани решения: Намаляване или увеличаване на количеството концентриран фураж; Преместване в друга хранителна група; Пресушаване. Проучванията и опитът сочат, че стада поддържани в добро телесно състояние имат по- дълга продължителност на жизнения цикъл.

Повече информация и професuонална консултация може да получите от специалистите по хранене на HL-TopMix като изпратите запитване на емайл sales@hl-topmix.com или в интернет на адрес: www.hl-topmix.com 

1 КОМЕНТАР

  1. На глух да свириш на сляп да танцуваш, на български фермер да обясняваш…..

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here