2 част – Отношение към животните по време на клане

Смъртта трябва да бъде потвърдена преди началото на обработката на трупа.

Зашеметяването с електрически ток, прилаган само през главата води до кратка продължителност на безсъзнанието, което може да доведе до лоши резултати за благосъстоянието на животните, ако те дойдат в съзнание и зависи от бързото и точно обезкървяване. Необходимо е да се приложи сила на тока от минимум 1.0 А, за да се гарантира ефективно зашеметяване на всички овце и кози, включително агнета и ярета.

Неефективното зашеметяване с пистолет с прихванат проникващ болт се дължи най-вече на грешна позиция и посока на болта и неподходящи параметри за зашеметяване. Използването на пистолет с непроникващ прихванат болт за зашеметяване на овце и кози трябва да се използва за животни с живо тегло под 10 кг.

Панелът счита излагането на високи концентрации на CO2 (по-високи от 90% от обема) за сериозна опасност за благосъстоянието на животните, тъй като причинява болка, страх и респираторен дистрес. Липсват научни доказателства относно

  1. Идентифицирани са опасностите, свързани с благосъстоянието на животните и техния възможен произход по отношение на съоръженията/оборудването и персонала.
  2. определяне на качествени или измерими критерии за ефикасна оценка на благосъстоянието на животните (показатели, основани на животните ‒ ПОЖ или „ABMs“ на англ.) (Задание 2);
  3. предлагане на превантивни и коригиращи мерки (структурни или управленски) за справяне с идентифицираните опасности (Задание 3) и
  4. посочване на специфичните опасности, свързани с видове или категории животни (напр. кочове, млади агнета).

Освен това ЕК поиска от ЕОБХ да предложи мерки за смекчаване на последиците за благосъстоянието на животните, които могат да бъдат причинени от установените опасности.

Настоящото научно становище се отнася до умъртвяването на овце и кози за консумация от човека, което би могло да се извършва в кланица или в стопанството. Разгледаните етапи от пристигането до смъртта на животното (включително клането без зашеметяване) са: фаза 1 ‒ преди зашеметяването, фаза 2 ‒ зашеметяване и фаза 3 ‒ обезкървяване.

Фаза 1 включва следните процеси (в хронологичен ред):
а) пристигане,
б) разтоварване на животните от камиона,
в) предкланична почивка и
г) боравене и придвижване до зоната за зашеметяване.

Тъй като фиксирането на овцете и козите преди зашеметяването се извършва в зависимост от метода на зашеметяване, фиксирането ще бъде оценено като част от съответния метод за зашеметяване (фаза 2).

За фазата на обезкървяване (фаза 3) е направено разграничение между а) обезкървяването на овце и кози след зашеметяване и б) обезкървяването по време на клане без предшестващо зашеметяване, включително фиксиране.

Клането може да се извършва и в стопанството със същите фази и процеси, описани по-горе, с изключение на пристигането, разтоварването и настаняването. Извършената оценка се отнася за клане в кланици и в стопанството.

Методите за зашеметяване, които се прилагат за овцете и козите, могат да бъдат групирани в две категории: механични и електрически.

Механичните методи включват зашеметяване с пистолет с проникващ прихванат болт или с непроникващ прихванат болт, както и зашеметяване с удар по главата, и огнестрелно оръжие със свободен проектил.

Електрическите методи включват зашеметяване с прилагане на електрически ток само на главата или глава-тяло.

В задание 1 са идентифицирани 40 опасности, свързани с благосъстоянието на животните от пристигането им в кланицата до тяхната смърт. По-голямата част от опасностите (39 от 40) са свързани с персонала, които могат да се дължат на липсата на подходящи умения за изпълнение на задачите (напр. неправилно боравене, използване на грешни параметри за електрическите методи) или на умора.

В Задание 2 са идентифицирани 12 последствия за благосъстоянието ‒ топлинен стрес, студов стрес, умора, продължителна жажда, продължителен глад, затруднено движение, ограничаване на движенията, проблеми с почивката, социален стрес, болка, страх и дистрес.

Показателите, основани на животните, които трябва да се наблюдават за да се оцени благосъстоянието им по време на зашеметяване са признаци на съзнание, тъй като съзнанието е предпоставка животните да изпитат болка и страх по време на зашеметяването. Тези ПОЖ са специфични за методите за зашеметяване.

В Задание 3 за някои опасности, свързани с фиксиране и обезкървяване при клане без зашеметяване не са установени превантивни мерки. Установени са коригиращи мерки за 28 опасности. Когато не са налице коригиращи мерки или не са осъществими, трябва да се предприемат действия за смекчаване на последиците за благосъстоянието на животните, причинени от идентифицираните опасности.

При пристигането, овцете и козите трябва да бъдат разтоварени незабавно, а тези, които показват признаци на силна болка, заболяване или такива, които не могат да се движат самостоятелно, трябва да бъдат прегледани и незабавно да се приложи процедура за спешно клане. Необходимо е да се избягва задържането на овце и кози в местата за предкланична почивка, освен ако това не е от полза за тяхното благосъстояние.

При настаняването се препоръчва да се осигури достъп на всички животни до вода и да бъдат защитени от неблагоприятни атмосферни условия, а кърмещите женски животни трябва да бъдат доени, за да се освободи налягането на вимето. Ако е необходимо доене, интервалът на доене не трябва да надвишава 12 часа, според Регламент (ЕО) № 1/20051 за транспортиране.

Източник: Министерство на земеделието център за оценка на риска по хранителната верига

Следва продължение ….

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here