3 част – Отношение към животните по време на клане

В задание 1 са идентифицирани 40 опасности, свързани с благосъстоянието на животните от пристигането им в кланицата до тяхната смърт. По-голямата част от опасностите (39 от 40) са свързани с персонала, които могат да се дължат на липсата на подходящи умения за изпълнение на задачите (напр. неправилно боравене, използване на грешни параметри за електрическите методи) или на умора.

В Задание 2 са идентифицирани 12 последствия за благосъстоянието ‒ топлинен стрес, студов стрес, умора, продължителна жажда, продължителен глад, затруднено движение, ограничаване на движенията, проблеми с почивката, социален стрес, болка, страх и дистрес.

Показателите, основани на животните, които трябва да се наблюдават за да се оцени благосъстоянието им по време на зашеметяване са признаци на съзнание, тъй като съзнанието е предпоставка животните да изпитат болка и страх по време на зашеметяването. Тези ПОЖ са специфични за методите за зашеметяване.

В Задание 3 за някои опасности, свързани с фиксиране и обезкървяване при клане без зашеметяване не са установени превантивни мерки. Установени са коригиращи мерки за 28 опасности. Когато не са налице коригиращи мерки или не са осъществими, трябва да се предприемат действия за смекчаване на последиците за благосъстоянието на животните, причинени от идентифицираните опасности.

При пристигането, овцете и козите трябва да бъдат разтоварени незабавно, а тези, които показват признаци на силна болка, заболяване или такива, които не могат да се движат самостоятелно, трябва да бъдат прегледани и незабавно да се приложи процедура за спешно клане. Необходимо е да се избягва задържането на овце и кози в местата за предкланична почивка, освен ако това не е от полза за тяхното благосъстояние.

При настаняването се препоръчва да се осигури достъп на всички животни до вода и да бъдат защитени от неблагоприятни атмосферни условия, а кърмещите женски животни трябва да бъдат доени, за да се освободи налягането на вимето. Ако е необходимо доене, интервалът на доене не трябва да надвишава 12 часа, според Регламент (ЕО) № 1/20051 за транспортиране.

Трябва да се избягва смесването на непознати кози, особено тези с рога. Агнетата и ярета са по-чувствителни в сравнение с възрастните животни при продължителна жажда и глад, също така и на студов стрес и се нуждаят от допълнителна защита в местата за предкланична почивка. Ето защо агнетата и яретата трябва да бъдат заклани без да се настаняват за предкланична почивка. Ако клането е забавено, те трябва да се хранят с подходящи заместители на мляко през редовни интервали.

По време на работа с животните овцете и козите могат да изпитат болка, страх и ограничаване на движението. Те могат да бъдат оценени с помощта на ПОЖ ‒ подхлъзване, падане, опити за бягство, блеене, наранявания, нежелание за движение и връщане назад.

С овцете и козите може да се работи и да бъдат придвижвани, като се използват животни водачи от същия вид.

Кучета не трябва да се използват.

Когато работниците в кланицата работят и придвижват животните се препоръчва избягването на болезнено боравене, напр. вдигане и влачене за рогата или вълната, или за един крак, удряне с пръчка и др. Вместо това трябва да се използват пасивни стимули като размахване на флагове и широки плоскости.

Не трябва да се използват методи за фиксиране, зашеметяване и клане, които причиняват силна болка и страх. За да се оцени ефикасността на зашеметяването е необходимо да се проверява за признаци на съзнание непосредствено след зашеметяването, също и преди прерязване на големите кръвоносни съдове и по време на обезкървяване. Смъртта трябва да бъде потвърдена преди началото на обработката на трупа.

Зашеметяването с електрически ток, прилаган само през главата води до кратка продължителност на безсъзнанието, което може да доведе до лоши резултати за благосъстоянието на животните, ако те дойдат в съзнание и зависи от бързото и точно обезкървяване. Необходимо е да се приложи сила на тока от минимум 1.0 А, за да се гарантира ефективно зашеметяване на всички овце и кози, включително агнета и ярета.

Неефективното зашеметяване с пистолет с прихванат проникващ болт се дължи най-вече на грешна позиция и посока на болта и неподходящи параметри за зашеметяване. Използването на пистолет с непроникващ прихванат болт за зашеметяване на овце и кози трябва да се използва за животни с живо тегло под 10 кг.

Панелът счита излагането на високи концентрации на CO2 (по-високи от 90% от обема) за сериозна опасност за благосъстоянието на животните, тъй като причинява болка, страх и респираторен дистрес. Липсват научни доказателства относно въздействието върху благосъстоянието при използването на инертни газове и комбинация между CO2 с инертни газове.

Обезкървяване на неефективно зашеметени животни и тези, които са дошли в съзнание след зашеметяването е сериозна заплаха за благосъстоянието на животните, тъй като води до силна болка, страх и дистрес.

Не трябва да се извършва клане без зашеметяване. Панелът смята това за сериозна опасност за благосъстоянието на животните, тъй като фиксирането за прерязване на врата и самото прерязване на меките тъкани на врата водят до силна болка, страх и дистрес, които ще траят до загубата на съзнание при обезкървяването.

Някои категории животни, например като животни с големи и тежки рога или дебела и гъста козина, или животни, идващи от екстензивни системи за отглеждане, трябва да бъдат третирани специално.

  1. ВЪВЕДЕНИЕ

През 2009 г. Съюзът прие Регламент (ЕО) № 1099/20092 на Съвета относно защитата на животните по време на умъртвяване. Този законодателен акт е изготвен въз основа на две становища на ЕОБХ, приети съответно през 2004 г. и 2006 г.

Източник: Министерство на земеделието център за оценка на риска по хранителната верига

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here