Анализ: Производство говеждо месо – 2021 г

Бизнесът е промишлена, търговска или друга стопанска дейност, извършвана с цел получаването на печалба.. Обикновено бизнесът се осъществява чрез формална организация на хора и ресурси, наречена предприятие.

Човек, чиято дейност е съсредоточена върху създаването и управлението на бизнес (или бизнеси), се нарича бизнесмен, лице, което се занимава с консултантски услуги в областта на планирането, разработването на политики и бизнес дейностите, е бизнес консултант.

Това определение не е сложено случайно и то няма нищо общо с производството на месо и мляко за изхранване на семейството. Когато се говори за бизнес налице са десетки писани и неписани закони с които трябва да се съобразява всеки фермер.

Бизнесът говедовъдство включва отглеждането на кравите, осигуряването им на фураж, хуманно отношение, лечение, производство на мляко и месо, осигуряване на помощи и субсидии, маркетинг, съхраняване на продукцията и още и още и още.

От цялата изброена гама сякаш най-малко се говори за производството, ако въобще се говори.

Какво показват цифрите за производството на говеждо месо през 2021 г.
Може би най-правилно е да кажем с колко броя говеда сме стартирали 2021 г за да знаем какво производство на месо е трябвало да очакваме.
В края на 2020 г в оборите са се отглеждали

ОБЩО ГОВЕДА 568 726 589 512 3.7%
Общо телета под 1 година 109 328 118 397 8.3%
в т.ч. телета за угояване под 1 година 33 098 23 932 -27.7%
в т.ч. други мъжки телета под 1 година 29 874 38 014 27.2%
в т.ч. други женски телета под 1 година 46 356 56 451 21.8%
Мъжки животни от 1 до 2 години 20 051 15 556 -22.4%
Юници за угояване от 1 до 2 години 9 281 11 191 20.6%
Юници за разплод от 1 до 2 години 39 672 38 521 -2.9%
Бици и волове на 2 години и повече 8 187 9 552 16.7%
Юници за угояване на 2 год. и повече 1 894 2 196 15.9%
Юници за разплод на 2 год. и повече 12 784 12 680 -0.8%
Общо крави на 2 години и повече 367 529 381 419 3.8%
в т.ч. млечни крави 227 795 214 936 -5.6%
в т.ч. други крави 139 734 166 483 19.1%

От наличните 92 кланици в 52 от тях се коли ЕРД. През годината са заклани 52 000 бр говеда от всички категории. Въпреки изключително малкият брой заклани животни от възможното, имаме увеличение с 16.2% на закланите говеда  в сравнение с 2020 г. Най-голям е броя на закланите крави – 20 000. Докато закланите животни за угояване са едва 18 000 бр.

Рандеманът на полученото месо /трупно/ е 47%, което определено показва, че нямаме месодайно говедовъдство.

В крайна сметка за годината има получено 7135 т говеждо кланично месо, което от своя страна означава по-малко повече от килограм на глава от населението.

В стопанствата са заклани 86 900 бр говеда, което е значително повече отколкото в кланиците +34 900 бр.
Интересна цифра.
Получено е също 11 601 т кланично тегло, което представлява 61% от всичко получено говеждо месо в страната. Ако трябва да направим някакви изводи то е, че фермерите много добре си хапват телешко през годината.

В крайна сметка общото производство на говеждо месо за 2921 г е 18 196 т кланично получено от общо 122 100 бр говеда от всички категории.

През 2021 година вътрешното потребление на червено месо се увеличава с 13.3% в сравнение с 2020 година .

През 2021 година се увеличава износът и вноса на червено месо съответно с 39.6% и 9.3% в сравнение с предходната година. В цифри това звучи така: наше производство в кланично тегло 18 196 т, внос- 13 345т, износ-1 174 т остава за потребление от населението – 30 365.6 т или средно на човек по 4.370 кг

Изводите са:

  • Животновъдството ни не може да осигури необходимото говеждо месо за изхранване на населението ни.
  • 65 % от говеждото месо за обработка и продажба е от внос
  • Броят на закланите говеда е много по малък от средното което трябва да бъде.
  • Определено има проблем в условията за реализацията на животните за клане.
  • Необходим е анализ по отношение клането на животните и реализацията на говеждото месо.
  • Къде са говедата за клане и месото

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here