Анализ: Производство месо 2021 г

Докладът за производството на месо през 2021 г е вече факт и е публикуван. Отново имаме увеличение на производството, както и през минали години, защото има едни графи – заклани животни в стопанствата, като се определят по формули, които се използват в статистиката и водят до някакво съмнение. Все пак това е официална статистика и сме длъжни да се доверим на нея, да правим анализите на база тези цифри. Всички други съмнения си остават за нас.

Какво показват цифрите. Уж животните намаляват, а имаме 14 нови кланици и през 2021 г са работели общо 92 кланици.

По отношение на закланите животни в кланиците имаме намаление  в броя на закланите юници – минус 15.6%, овцете – минус 12.5% и най-голямо отстъпление при козите – минус 35.5%.
Общо обаче закланите животни са със 17 % в повече от предната година.   Закланите животни директно в стопанства през 2021 година са 856 хил. броя, или с 18.3% повече в сравнение с предходния период.

Произведеното месо от говеда, биволи, овце, кози, свине и коне в кланиците е 90 735 т или с 24.6% в повече от 2020 г. В стопанствата имаме произведено месо 23 263 т или всичко сме произвели 113 998 т.

Или нашето животновъдство осигурява средно по 16.3 кг месо на глава от населението годишно. Годишно човек у нас средно консумира по 40.6 кг и от това следва, че 24.3 кг месо се осигуряват от внос.

През 2021 година се увеличава износът и вносът на червено месо съответно с 39.6% и 9.3% в сравнение с предходната година.

Водещо място в промишленото производство на червено месо през 2021 година заема Южният централен район с 28.1% от общо произведеното месо и с дял 25.9% от добитото свинско месо за страната.
Следва Северният централен район с дял 23.1% от общо произведеното месо и 23.0% от добитото свинско месо.

През 2021 година вътрешното потребление на червено месо се увеличава с 13.3% в сравнение с 2020 година.

През 2021 година се увеличава износът и вносът на червено месо съответно с 39.6% и 9.3% в сравнение с предходната година.

През 2021 година вътрешното потребление на червено месо се увеличава с 13.3% в сравнение с 2020 година.

През 2021 година се увеличава износът и вносът на червено месо съответно с 39.6% и 9.3% в сравнение с предходната година.

Вид месо Произведено месо в страната (тонове) Внос*

(тонове)

Износ*

(тонове)

Вътрешно потребление

(тонове)

от говеда 18 195.6 13 345 1 174.4 30 365.8
от свине 83 118.7 163 817.3 7 651.4 239 284.6
от овце и кози 12 427.3 2 260.1 698.1 13 989.3
от други животни 256.1 739.9 482.2 513.8
Общо 113 997.7 180 161.9 10 006.1 284 153.5

Говедовъд

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here