Горещините дойдоха

За горещините, изгорели треви и сена, повехнала люцерна, топлинен стрес при кравите, ще заговорим само след няколко дни. Тревата в канавките по пътищата вече е изсъхнала, жълти петна има и по пасищата. Прогнозата за времето е направо отчайваща.

За Пловдивска област, най-силната в нашето земеделие и животновъдство, горещините според Гисметео вече са започнали.

Промяната на климата съвсем точно е описана в материал на ЕК, с който не е лошо да се запознаете.

Причини за изменението на климата
Хората все повече влияят на климата и температурата на земята, като изгарят изкопаеми горива, изсичат гори и отглеждат добитък.

Това добавя огромни количества парникови газове към тези, които се отделят по естествен път в атмосферата, засилвайки парниковия ефект и глобалното затопляне.

Парникови газове
Основният фактор за изменението на климата е парниковият ефект. Някои газове в земната атмосфера действат до известна степен като стъкло в парник, улавяйки слънчевата топлина и спирайки връщането ѝ обратно в космоса, което причинява глобалното затопляне.

Много от тези парникови газове съществуват по естествен начин, но човешката дейност води до повишаване на концентрацията на някои от тях в атмосферата, и по-специално:
-въглероден диоксид (CO 2 )
– метан
– диазотен оксид
– флуорсъдържащи газове

CO2, произвеждан от човешките дейности, е най-важният фактор, допринасящ за глобалното затопляне. До 2020 г. неговата концентрация в атмосферата е нараснала до 48 % над прединдустриалното равнище (преди 1750 г.).

Други парникови газове се отделят от човешката дейност в по-малки количества. Метанът е по-силен парников газ от CO2, но има по-кратък живот в атмосферата. Диазотният оксид, подобно на CO2, е дълготраен парников газ, който се натрупва в атмосферата в продължение на десетилетия и векове.

Счита се, че естествените причини, като например промените в слънчевото лъчение или вулканичната дейност, са допринесли с по-малко от плюс или минус 0,1 °C за общото затопляне между 1890 г. и 2010 г.

Причини за повишаването на емисиите
Изгарянето на въглища, петрол и газ води до отделяне на въглероден диоксид и двуазотен оксид.
– Изсичане на горите (обезлесяване). Дърветата помагат за регулиране на климата, като поглъщат CO2 от атмосферата. Когато бъдат отсечени, ползотворният ефект се губи и складираният в тях въглерод се изпуска в атмосферата, засилвайки парниковия ефект.“
– Увеличаване на отглеждането на добитък. Кравите и овцете произвеждат големи количества метан в процеса на храносмилане.
– Съдържащите азот торове произвеждат емисии на двуазотен оксид.
– Флуорсъдържащи газове се изпускат от оборудването и продуктите, които използват тези газове. Флуорсъдържащите газове имат много силен затоплящ ефект — до 23 000 пъти по-силен от този на CO2.

Глобално затопляне
Годините от 2011 до 2020 г. са най-топлото регистрирано в историята десетилетие, като средната температура в световен мащаб достига 1,1°C над равнищата от прединдустриалния период през 2019 г. Причиненото от хората глобално затопляне в момента се увеличава с 0,2 °C на десетилетие.

Повишение на температурата с 2 °C в сравнение с температурата през периода преди индустриализацията би довело до сериозни отрицателни въздействия върху природната среда и човешкото здраве и благосъстояние, включително много по-висок риск от възникване на опасни и потенциално катастрофални промени в околната среда.

Поради тази причина международната общност призна необходимостта да се задържи повишаването на температурите под 2 °C и да се полагат усилия за ограничаването му до 1,5 °C.

Източник ЕК

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here