1 част: Схема за държавна помощ – Селекцията

По време на дебат между животновъдите, винаги крайъгълният камък е бил спорът за стадата под селекционен контрол и за тези, които не участват. За да се знае, защо фермите участващи в схемите под селекционен контрол получават по-висока субсидия от другите, ще дадем яснота чрез този материал.

Първото, което трябва да направят фермерите е във фермите си да отглеждат определен минимум животни и също така да са им осигурили добри условия за отглеждане, което означава да имат одобрение на обекта си по чл.137 от ЗВМД.

Второто е тези животни да имат родословие – разбирай да имат запис в Хард бука за съответната порода, до определена дълбочина в родословието.

Третото да изпълняват изискванията за контрола на продуктивните качества на животните и още доста неща.

Четвъртото е да произведат от тези животни определена продукция – мляко, месо или от двете заедно.

И последното Пето – трябва заявените животни да бъдат опазени в 80 или 100 дневен срок.

За изпълнение на задълженията по провеждането на мероприятията по селекцията се грижат Развъдните асоциации.
Както знаем, на този свят няма нищо безплатно, с изключение на сиренето в капана за мишки, така че, мероприятията по селекция трябва да се плащат. Една част от необходимия бюджет на асоциациите се осигурява от държавата, а останалата част от вноски на членовете на асоциацията.

За да има еднаквост и проследяемост всяка година, министърът на земеделието подписва Указания, по който да се води селекцията /обикновено това са защитени Развъдни програми на различните асоциации, които са защитени и одобрени от МЗ/

Следва отпускането на субсидиите в два транша. Като преди това се прави задълбочена проверка от инспекторите, за извършеното, съгласно поетите задължения от асоциациите.

Какви са по-важните точки са записани в

 УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМА НА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните за 2022 г.

 Най-напред е представено правното указание, срока и бюджета на помощта. Въпреки направените искания от асоциациите, за увеличаване на бюджета, в сегашната кризисна година, това не бе прието от министерството на финансите, и се запази стария бюджет в рамките на 7.5милиона лева за всички развъдни асоциации, работещи с видовете селскостопански животни, които се развъждат в България.

Втората точка на Указанията е Цел на помощта, а тя е  подпомагане на селекционните дейности в животновъдния сектор, чрез предоставяне на субсидирани услуги (за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните) от одобрени организации, и Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ), в случаите, в които няма одобрена развъдна организация (РО) за определена порода).

Пета точка на Указанията са  Максимален интензитет по помощта

а) до 100 % от административните разходи по създаване и поддържане на родословна книга;

б) до 70 % от разходите по изпитвания, извършвани от трети лица или от името на трети лица, за определяне на генетичните качества или продуктивността на животните.

Точка шеста включва контрола и средствата за първи транш се изплащат след представяне в ИАСРЖ на отчет за дейността и финансов отчет за дейностите по схемата за 2021 г., с изключение на РО, кандидатстващи за първи път по тази схема. За целта ИАСРЖ представя на ДФ „Земеделие“ служебно информацията за развъдните организации,  подали отчет за извършената дейност и финансов отчет по схемата за 2021 г.

В следващия материал ще ви запознаем със задачите, които имат да изпълняват Развъдните асоциации.

Говедовъд

2 част: Схема за държавна помощ – Родословна книга и ДНК

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here